Teancum
    Footnotes
    Theme

    Teancum

    Usa ka gamhanan nga Nephite nga pangulo sa kasundalohan diha sa Basahon ni Mormon (Alma 50:35; 51–52; 61–62).