Espiritu Santo
  Footnotes
  Theme

  Espiritu Santo

  Ang ikatulo nga sakop sa Diosnong Kapangulohan (1 Juan 5:7; D&P 20:28). Siya usa ka personahe sa Espiritu, nga walay lawas nga unod ug mga bukog (D&P 130:22). Ang Espiritu Santo sa kasagaran gipasabut ingon nga ang Espiritu, o ang Espiritu sa Dios.

  Ang Espiritu Santo naghimo og daghan nga mga mahinungdanon nga tahas diha sa laraw sa kaluwasan. (1) Siya ang nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak (1 Cor. 12:3; 3 Ne. 28:11; Ether 12:41). (2) Siya ang nagpadayag sa kamatuoran sa tanan nga mga butang (Juan 14:26; 16:13; Moro. 10:5; D&P 39:6). (3) Siya nagsantos niadto nga naghinulsol ug nabunyagan (Juan 3:5; 3 Ne. 27:20; Moises 6:64–68). (4) Siya ang Espiritu Santo sa Saad (D&P 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

  Ang gahum sa Espiritu Santo modangat diha sa usa ka tawo sa wala pa ang bunyag, ug mosaksi nga ang ebanghelyo tinuod. Apan ang katungod sa pag-angkon sa kanunay nga panag-uban sa Espiritu Santo, kon ang usa takus, mao ang usa ka gasa nga madawat lamang pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa usa nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari human sa gitugyan nga pagtugot sa bunyag ngadto sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.

  Si Jesus mitudlo nga ang tanan nga mga sala mahimo nga mapasaylo gawas sa pagpanamastamas batok sa Espiritu Santo (Mat. 12:31–32; Mar. 3:28–29; Luc. 12:10; Heb. 6:4–8; D&P 76:34–35).