Ammon, Kaliwat ni Zarahemla
    Footnotes
    Theme

    Ammon, Kaliwat ni Zarahemla

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka kusgan ug gamhanan nga tawo kinsa nangulo og usa ka panaw gikan sa Zarahemla ngadto sa yuta sa Lehi-Nephi (Mosiah 7:1–16). Siya gipakita og karaan nga mga talaan, ug gipasabut unsa ang usa ka manalagna (Mosiah 8:5–18). Siya sa wala madugay mitabang sa pagluwas ni Hari Limhi ug sa iyang mga katawhan gikan sa mga Lamanite ug midala kanila balik ngadto sa Zarahemla (Mosiah 22).