Simbolo
    Footnotes
    Theme

    Simbolo

    Ang paggamit sa usa ka butang nga adunay pagkahisama o hitsura sa lain nga butang. Ang simbolo diha sa mga kasulatan naggamit og usa ka sinati nga butang, hitabo, o kahimtang aron sa paghulagway sa usa ka baruganan o sa pagtulun-an sa ebanghelyo. Sama pananglit, ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Alma migamit sa binhi aron sa paghulagway sa pulong sa Dios (Alma 32).

    Ang mga propeta sa tibuok nga mga kasulatan migamit sa simbolo aron sa pagtudlo mahitungod ni Jesukristo. Uban niini nga mga simbolo naglakip sa mga tulumanon ug mga ordinansa (Moises 6:63), mga sakripisyo, (Heb. 9:11–15; Moises 5:7–8), ang sakramento, (Luc. 22:13–20; HJS, Mar. 14:20–24), ug bunyag (Roma 6:1–6; D&P 128:12–13). Daghan sa mga ngalan sa biblia may mga simbolo. Ang tulumanon sa tabernakulo sa Daang Tugon ug ang balaod ni Moises naghulagway sa walay katapusan nga mga kamatuoran (Heb. 8–10; Mosiah 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Alang sa uban nga mga panig-ingnan, Tan-awa Mat. 5:13–16; Juan 3:14–15; Jacob 4:5; Alma 37:38–45.