Apokalipsis
    Footnotes
    Theme

    Apokalipsis

    Ang basahon sa Pinadayag, mao ang katapusan nga basahon sa Bag-ong Tugon; mahimo usab nga magpasabut sa bisan hain nga talagsaon nga pagpadayag; gikan sa usa ka Gresyanhon nga pinulongan nga nagkahulugan “gipadayag” o “gibutyag”.