Manununod
    Footnotes
    Theme

    Manununod

    Usa ka tawo gihatagan og katungod sa pagpanunod sa yutan-on ug espirituhanon nga mga gasa. Diha sa mga kasulatan, ang matarung gisaaran nga sila mahimo nga mga manununod ngadto sa tanan nga ang Dios aduna.