Nabucodonosor
    Footnotes
    Theme

    Nabucodonosor

    Diha sa Daang Tugon, ang hari sa Babelon (604–561 B.C.) kinsa mibuntog sa Juda (2 Hari 24:1–4) ug miliyok sa Jerusalem (2 Hari 24:10–11). Ang propeta nga si Lehi gisugo sa paglayas sa Jerusalem sa mga 600 B.C. aron paglikay nga madala nga bihag ngadto sa Babelon (1 Ne. 1:4–13) sa diha nga gidala ni Nabucodonosor si hari Sedechias ug ang mga katawhan (2 Hari 25:1, 8–16, 20–22). Si Daniel mihubad sa damgo ni Nabucodonosor (Dan. 2; 4).