Pagkatinugyanan, Tinugyanan
    Footnotes
    Theme

    Pagkatinugyanan, Tinugyanan

    Ang usa ka tawo kinsa mag-amuma sa mga kalihokan o kabtangan sa uban. Kana nga giamumahan sa usa ka tinugyanan mao ang gitawag og usa ka pagkatinugyanan. Ang tanan nga mga butang sa yuta iya sa Ginoo; kita iyang mga tinugyanan. Kita adunay tulubagon sa Ginoo, apan kita mahimo nga motaho sa atong pagkatinugyanan ngadto sa gitugutan nga tinugyanan sa Dios. Kon kita makadawat og usa ka balaan nga tawag sa pag-alagad gikan sa Ginoo o sa iyang tinugutan nga mga sulugoon, kana nga pagkatinugyanan maglakip sa espirituhanon o temporal nga mga kalihokan (D&P 29:34).