Whitney, Newel K.
    Footnotes
    Theme

    Whitney, Newel K.

    Usa ka unang pangulo sa gipahiuli nga Simbahan. Si Newel K. Whitney usa ka obispo sa Kirtland, Ohio (Tinipong Bansa sa America), ug sa wala madugay mialagad nga usa ka Tigdumala nga Obispo sa Simbahan (D&P 72:1–8; 104; 117).