Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 117


Seksyon 117

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, mahitungod sa dinalian nga mga katungdanan nila ni William Marks, Newel K. Whitney, ug Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Ang mga sulugoon sa Ginoo kinahanglan nga dili maibug sa temporal nga mga butang, kay “unsa ang kapuslanan sa kabtangan ngadto sa Ginoo?”; 10–16, Sila kinahanglan nga mobiya sa pagkahuyang diha sa espiritu, ug ang ilang mga sakripisyo sagrado ngadto sa Ginoo.

1 Sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa akong sulugoon nga si William Marks, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Newel K. Whitney, himoa nga sila mohusay sa madali sa ilang mga patigayon ug mopanaw gikan sa yuta sa Kirtland, sa dili pa Ako, ang Ginoo, mopadala pag-usab sa mga yelo diha sa yuta.

2 Himoa sila nga magmata, ug mobangon, ug mogula, ug dili maglangay-langay, kay Ako, ang Ginoo, nagsugo niini.

3 Busa, kon sila maglangay-langay kini dili maayo alang kanila.

4 Himoa sila nga maghinulsol sa ilang tanan nga mga sala, ug sa ilang tanan nga maibugon nga mga tinguha, diha sa akong atubangan, nag-ingon ang Ginoo; kay unsa ang kapuslanan sa akabtangan ngari kanako? nag-ingon ang Ginoo.

5 Himoa ang mga kabtangan sa Kirtland nga ibaligya alang sa mga autang, nag-ingon ang Ginoo. Paadtoa sila, nag-ingon ang Ginoo, ug bisan unsa ang mahibilin, himoa kini nga mahibilin diha sa inyong mga kamot, nag-ingon ang Ginoo.

6 Kay Ako dili ba ang tag-iya sa mga langgam sa kalangitan, ug usab sa mga isda sa kadagatan, ug sa mga mananap sa mga kabukiran? Dili ba Ako ang nagbuhat sa yuta? Dili ba Ako ang naggunit sa mga akapalaran sa tanan nga mga kasundalohan sa mga kanasuran sa yuta?

7 Busa, dili ba Ako makahimo sa amamingaw nga mga dapit sa pagpangudlot ug sa pagpamulak, ug sa pagpamunga sa kabuhong? nag-ingon ang Ginoo.

8 Wala bay igo nga lawak diha sa mga bukid sa aAdan-ondi-Ahman, ug sa mga patag sa Olaha bShinehah, o sa cyuta diin si Adan nagpuyo, nga diin ikaw kinahanglan nga maibug niana nga usa lamang ka gamay nga butang, ug ibaliwala ang labaw nga mahinungdanon nga mga butang?

9 Busa, lakaw ngadto sa yuta sa akong mga katawhan, gani ang Zion.

10 Himoa ang akong sulugoon nga si William Marks amagmatinud-anon ibabaw sa pipila ka mga butang, ug siya pagahimoon nga usa ka tigmando ibabaw sa daghan. Himoa siya nga magdumala diha sa taliwala sa akong mga katawhan diha sa dakbayan sa Far West, ug himoa siya nga mapanalanginan sa mga panalangin sa akong mga katawhan.

11 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney maulaw sa pundok sa mga aNicolaitane ug sa ilang tanan nga btinago nga mga pagkasalawayon, ug sa ilang tanan nga pagkadautan sa espiritu diha sa akong atubangan, nag-ingon ang Ginoo, ug moadto sa yuta sa Adan-ondi-Ahman, ug mahimo nga usa ka cobispo ngadto sa akong mga katawhan, nag-ingon ang Ginoo, dili sa ngalan apan sa buhat, nag-ingon ang Ginoo.

12 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako nahinumdom sa akong sulugoon nga si aOliver Granger; tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto kaniya nga ang iyang ngalan pagahinumduman diha sa pagkasagrado gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan, nag-ingon ang Ginoo.

13 Busa, himoa siya nga makugihon nga makigbisog alang sa katubsanan sa Unang Kapangulohan sa akong Simbahan, nag-ingon ang Ginoo; ug kon siya mapukan siya makabangon pag-usab, kay ang iyang apagsakripisyo mahimo nga labaw pa nga sagrado ngari kanako kay sa iyang paglambo, nag-ingon ang Ginoo.

14 Busa, himoa siya nga magdali sa pag-adto, ngadto sa yuta sa Zion; ug sa tukma nga higayon siya mahimo nga usa ka magpapatigayon ngadto sa akong ngalan, nag-ingon ang Ginoo, alang sa kaayohan sa akong mga katawhan.

15 Busa himoa nga walay tawo nga mobiay-biay sa akong sulugoon nga si Oliver Granger, apan himoa ang mga panalangin sa akong mga katawhan maanaa kaniya hangtud sa kahangturan.

16 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong tanan nga mga sulugoon nga atua sa yuta sa Kirtland nga mahinumdom sa Ginoo, nga ilang Dios, ug sa akong balay usab, sa paghupot ug pag-amping niini nga mabalaan, ug sa pagbuntog sa mga mangilis og salapi diha sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon, nag-ingon ang Ginoo. Bisan pa niana. Amen.