Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 36
nahauna sunod


Seksyon 36

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Edward Partridge, duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:131). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 35.) Ang Propeta miingon nga si Edward Partridge “usa ka sumbanan sa pagtahud, ug usa sa halangdon nga mga tawo sa Ginoo” (History of the Church, 1:128).

1–3, Ang Ginoo nagpandong sa iyang kamot diha kang Edward Partridge pinaagi sa kamot ni Sidney Rigdon; 4–8, Matag tawo kinsa nakadawat sa ebanghelyo ug sa pagkapari pagatawgon sa pagsangyaw.

1 Sa ingon miingon ang Ginoong Dios, ang Usa nga aGamhanan sa Israel: Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon bEdward, nga ikaw bulahan, ug ang imong mga sala gipasaylo diha kanimo, ug ikaw gitawag sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo ingon sa tingog sa trumpeta;

2 Ug Ako mopandong sa akong akamot diha kanimo pinaagi sa kamot sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon, ug ikaw makadawat sa akong Espiritu, ang Espiritu Santo, gani ang bMaghuhupay, nga magtudlo kanimo sa cmalinawon nga mga butang sa gingharian;

3 Ug ikaw magpahayag niini uban sa makusog nga tingog, nga mag-ingon: Hosanna, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios.

4 Ug karon kini nga katungdanan ug sugo Ako mohatag nganha kanimo mahitungod sa tanan nga mga tawo—

5 Nga kutob sa moduol sa atubangan sa akong mga sulugoon nga si Sidney Rigdon ug si Joseph Smith, Jun., modawat niini nga katungdanan ug sugo, ai-orden ug ipadala sa bpagsangyaw sa walay katapusan nga ebanghelyo taliwala sa mga nasud—

6 Magsangyaw sa paghinulsol, nga mag-ingon: aLuwasa ang inyong mga kaugalingon gikan niining hiwi nga kaliwatan, ug biya gikan sa kalayo, masilag bisan sa mga bsaput nga gibulingan sa unod.

7 Ug kini nga sugo ihatag ngadto sa mga anciano sa akong simbahan, nga matag tawo nga maghupot niini uban sa usa ka katuyoan sa kasingkasing mahimo nga i-orden ug ipadala, gani ingon nga Ako nakapamulong.

8 Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios; busa, pagbakus sa imong bat-ang ug Ako sa kalit moabut diha sa akong atemplo. Bisan pa niana. Amen.