Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18


Seksyon 18

Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug David Whitmer, gihatag sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:6–64). Sa diha nga ang Aaronic nga Pagkapari gitugyan, ang pagtugyan sa Melchizedek nga Pagkapari gisaad (tan-awa ang ulohan sa seksyon 13). Agi og tubag sa pangamuyo alang sa kasayuran niini nga butang, ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag.

1–5, Mga kasulatan nagpakita unsaon pagtukod ang Simbahan; 6–8, Ang kalibutan nagkahinog sa kadautan; 9–16, Ang bili sa mga kalag mahinungdanon; 17–25, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan ni Kristo; 26–36, Ang katungdanan ug ang misyon sa Napulog Duha gipadayag; 37–39, Si Oliver Cowdery ug si David Whitmer mao ang mangita sa Napulog Duha; 40–47, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud nga maghinulsol, magpabunyag, ug maghupot sa mga sugo.

1 Karon, tan-awa, tungod sa butang nga ikaw, akong sulugoon Oliver Cowdery, nagtinguha nga mahibalo mahitungod kanako, Ako mohatag nganha kanimo niini nga mga pulong:

2 Tan-awa, Ako mipadayag nganha kanimo pinaagi sa akong Espiritu diha sa daghan nga mga kahigayunan, nga ang mga butang nga imong gisulat mga atinuod; busa ikaw nahibalo nga sila mga tinuod.

3 Ug kon ikaw mahibalo nga sila mga tinuod, tan-awa, Ako mohatag nganha kanimo og sugo, nga ikaw mosalig niana nga mga butang nga anahisulat;

4 Kay diha kanila anaa ang tanan nga mga butang nga nahisulat mahitungod sa katukuran sa akong simbahan, akong aebanghelyo, ug akong blig-on nga sukaranan.

5 Busa, kon ikaw motukod sa akong simbahan, diha sa tukuranan sa akong ebanghelyo ug sa akong lig-on nga sukaranan, ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo.

6 Tan-awa, ang akalibutan nagkahinog sa kadautan; ug kinahanglan gayud nga ang mga katawhan awhagon ngadto sa paghinulsol, ang mga bHentil ug usab ang balay ni Israel.

7 Busa, kay ikaw agibunyagan pinaagi sa mga kamot sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., sumala niana nga Ako misugo kaniya, siya nakatuman sa butang diin Ako misugo kaniya.

8 Ug karon, ayaw kahibulong nga Ako mitawag kaniya ngadto sa akong kaugalingon nga katuyoan, diin nga katuyoan nahibaloan ngari kanako; busa, kon siya amakugihon sa bpaghupot sa akong mga sugo siya cpanalanginan ngadto sa kinabuhi nga dayon; ug ang iyang ngalan mao si dJoseph.

9 Ug karon, Oliver Cowdery, Ako mamulong nganha kanimo, ug usab ngadto kang David Whitmer, pinaagi sa akong sugo; kay, tan-awa, Ako nagsugo sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa paghinulsol, ug Ako mamulong nganha kaninyo, gani ingon ngadto kang Pablo nga akong aapostol, kay kamo natawag bisan niana nga mao gihapon nga katungdanan diin siya gitawag.

10 Hinumdumi ang abili sa mga bkalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios;

11 Kay, tan-awa, ang Ginoo nga imong aManunubos nag-antus sa bkamatayon diha sa unod; busa siya cnag-antus sa dkasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.

12 Ug siya anabanhaw pag-usab gikan sa patay, nga siya unta modala sa tanan nga mga tawo ngadto kaniya, sa mga kondisyon sa bpaghinulsol.

13 Ug unsa ka dako ang iyang ahingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol!

14 Busa ikaw gitawag sa apagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan.

15 Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka akalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!

16 Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa agingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong bhingpit nga kalipay kon ikaw cmakadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!

17 Tan-awa, ikaw nakabaton sa akong ebanghelyo sa imong atubangan, ug sa akong lig-on nga sukaranan, ug sa akong akaluwasan.

18 aPangayo sa Amahan pinaagi sa akong bngalan, sa hugot nga pagtuo nga ikaw makadawat, ug ikaw makabaton sa Espiritu Santo, nga nagpadayag sa tanan nga mga butang nga cangay ngadto sa mga katawhan.

19 Ug kon ikaw walay ahugot nga pagtuo, bpaglaum, ug cgugma nga putli, ikaw walay mahimo.

20 Ayaw apakig-away sa uban nga bsimbahan gawas sa simbahan sa yawa.

21 Dad-a diha kanimo ang angalan ni Kristo, ug bpamulong sa kamatuoran diha sa cpagkamaligdong.

22 Ug kutob sa naghinulsol ug anabunyagan diha sa akong ngalan, nga si Jesukristo, ug bmolahutay ngadto sa katapusan, ang mao maluwas.

23 Tan-awa, si Jesukristo mao ang angalan nga gihatag sa Amahan, ug wala nay lain nga ngalan nga gikahatag diin ang tawo maluwas;

24 Busa, ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan nga gihatag sa Amahan, kay niana nga ngalan sila pagatawgon sa katapusan nga adlaw;

25 Busa, kon sila wala masayud sa angalan diin sila gitawag, sila walay dapit sa bgingharian sa akong Amahan.

26 Ug karon, tan-awa, adunay uban kinsa gitawag sa pagpahayag sa akong ebanghelyo, ngadto sa aHentil ug ngadto sa Judeo;

27 Oo, bisan ang napulog duha; ug ang aNapulog Duha mahimo nga akong mga tinun-an, ug sila modala diha kanila sa akong ngalan; ug ang Napulog Duha mao sila kinsa magtinguha sa pagdala diha kanila sa akong bngalan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing.

28 Ug kon sila magtinguha sa pagdala diha kanila sa akong ngalan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, sila gitawag sa pagpanlakaw ngadto sa tibuok akalibutan sa pagsangyaw sa akong bebanghelyo ngadto sa cmatag linalang.

29 Ug sila mao sila kinsa gi-orden ngari kanako sa apagbunyag pinaagi sa akong ngalan, sumala niana nga nahisulat;

30 Ug ikaw aduna niana nga nahisulat sa imong atubangan, busa, ikaw kinahanglan mobuhat niini sumala sa mga pulong nga nahisulat.

31 Ug karon Ako mamulong nganha kaninyo, ang aNapulog Duha—Tan-awa, ang akong grasya igo alang kaninyo; kamo kinahanglan gayud nga maglakaw nga matarung diha sa akong atubangan ug dili na magpakasala.

32 Ug, tan-awa, kamo mao sila kinsa gi-orden ngari kanako sa apag-orden sa mga pari ug mga magtutudlo; sa pagpahayag sa akong ebanghelyo, bsumala sa gahum sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo, ug sumala sa mga ckatungdanan ug mga gasa sa Dios ngadto sa mga tawo;

33 Ug Ako, si Jesukristo, imong Ginoo ug imong Dios, nakapamulong niini.

34 Kini nga mga apulong dili sa mga tawo ni sa tawo, apan gikan kanako; busa, kamo magpamatuod nga sila gikan kanako ug dili sa tawo;

35 Kay kini mao ang akong atingog nga namulong kanila nganha kaninyo; kay sila gihatag pinaagi sa akong Espiritu nganha kaninyo, ug pinaagi sa akong gahum kamo makabasa kanila ngadto sa usag-usa; ug gawas kon kini pinaagi sa akong gahum kamo dili makabaton kanila;

36 Busa, kamo amakapamatuod nga kamo nakadungog sa akong tingog ug nahibalo sa akong mga pulong.

37 Ug karon, tan-awa, Ako mosugo nganha kanimo, Oliver Cowdery, ug usab ngadto kang David Whitmer, nga kamo mangita niadto kinsa mahimo nga mga Napulog Duha, kinsa adunay mga tinguha ingon nga Ako nakapamulong;

38 Ug pinaagi sa ilang mga tinguha ug sa ilang mga abinuhatan kamo makaila kanila.

39 Ug kon kamo makakita kanila kamo mopakita niini nga mga butang ngadto kanila.

40 Ug kamo moluhod ug amosimba sa Amahan pinaagi sa akong ngalan.

41 Ug kamo kinahanglan gayud nga mosangyaw ngadto sa kalibutan, nga mag-ingon: Kamo kinahanglan gayud maghinulsol ug magpabunyag, diha sa ngalan ni Jesukristo;

42 Kay ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud maghinulsol ug magpabunyag, ug dili lamang ang mga lalaki, apan ang mga babaye, ug ang mga bata kinsa miabut sa tuig sa apagkamay-tulubagon.

43 Ug karon, human kamo makadawat niini, kamo kinahanglan gayud maghupot sa akong mga asugo diha sa tanan nga mga butang;

44 Ug pinaagi sa inyong mga kamot Ako magbuhat og akahibulongan nga buhat diha sa mga katawhan, ngadto sa bpagkakabig sa daghan mahitungod sa ilang mga sala, nga sila moabut ngadto sa paghinulsol, ug nga sila moadto ngadto sa gingharian sa akong Amahan.

45 Busa, ang mga panalangin nga Ako mohatag nganha kaninyo mao ang alabaw sa tanan nga mga butang.

46 Ug human nga kamo makadawat niini, kon kamo wala amaghupot sa akong mga sugo kamo dili maluwas diha sa gingharian sa akong Amahan.

47 Tan-awa, Ako, si Jesukristo, ang inyong Ginoo ug ang inyong Dios, ug ang inyong Manunubos, pinaagi sa gahum sa akong Espiritu namulong niini. Amen.