Lig-on nga Sukaranan
    Footnotes
    Theme

    Lig-on nga Sukaranan

    Sa mahulagwayon nga pagkasulti, si Jesukristo ug ang iyang ebanghelyo nga mao ang lig-on nga tukuranan ug sandiganan (D&P 11:24; 33:12–13). Ang lig-on nga sukaranan mahimo usab nga magpasabut ngadto sa pagpadayag, diin ang Dios naghimo sa iyang ebanghelyo nga masayran sa tawo (Mat. 16:15–18).