Ebanghelyo
    Footnotes
    Theme

    Ebanghelyo

    Ang laraw sa Dios sa kaluwasan, napahinabo pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo. Ang ebanghelyo naglakip sa walay katapusan nga mga kamatuoran o mga balaod, mga pakigsaad, ug mga ordinansa nga gikinahanglan alang sa katawhan aron makasulod pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios. Ang Dios mipahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo nganhi sa yuta sa ikanapulo ug siyam kagatusan pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

    True