Bag-ong Jerusalem
    Footnotes
    Theme

    Bag-ong Jerusalem

    Ang dapit diin ang mga Santos magtigum ug si Kristo mao ang maghari uban kanila sa panahon sa Kaliboan. Ang Zion (ang Bag-ong Jerusalem) pagatukuron diha sa mga kayutaan sa America, ug ang yuta pagabag-uhon pag-usab ug makadawat sa iyang paraisohanon nga himaya (A sa HP 1:10). Kini usab nagpasabut sa usa ka balaan nga dakbayan nga mokunsad gikan sa langit sa pagsugod sa Kaliboan.

    True