Balaod sa Pahinungod, Pagpahinungod
    Footnotes
    Theme

    Balaod sa Pahinungod, Pagpahinungod

    Sa pagpahinungod, sa pagbalaan, o sa paghimo nga matarung. Ang balaod sa pagpahinungod mao ang usa ka balaan nga baruganan diin ang mga lalaki ug mga babaye sa kabubut-on nagpahinungod sa ilang panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug kalibutanon nga katigayunan sa pagpahimutang ug pagtukod sa gingharian sa Dios.