Helaman, Anak nga Lalaki ni Helaman
  Footnotes
  Theme

  Helaman, Anak nga Lalaki ni Helaman

  Usa ka propeta ug tigtipig sa talaan diha sa Basahon ni Mormon kinsa mitudlo sa mga katawhan nga Nephite. Siya mao ang apo nga lalaki ni Alma nga Batan-on ug ang amahan ni Nephi kinsa gihatagan og gahum ibabaw sa tanan nga mga butang (Hel. 5–10). Uban sa iyang anak nga si Nephi, si Helaman misulat sa basahon ni Helaman.

  Ang Basahon ni Helaman

  Mga kapitulo 1–2 naghulagway sa usa ka panahon sa dako nga politikanhon nga kagubot. Mga kapitulo 3–4 nagtala nga si Helaman ug si Moronihah, labaw nga mga kapitan sa mga kasundalohan sa mga Nephite, sa katapusan nakakab-ut og kalinaw sulod sa usa ka panahon. Bisan pa niana, bisan sa pagpangulo niining maayo nga mga tawo, ang mga katawhan nag-anam sa pagkadautan. Sa mga kapitulo 5–6 si Nephi mibiya sa hukmanan, ingon sa gibuhat sa iyang apohan nga si Alma, aron sa pagtudlo sa mga katawhan. Sulod sa usa ka higayon ang mga katawhan naghinulsol. Sa mga kapitulo 6–12, bisan pa niana, ang nasud sa Nephite nahimo nga dautan. Ang katapusan nga mga kapitulo, 13–16 naglangkob sa talagsaon nga saysay sa usa ka propeta nga gitawag og Samuel nga Lamanite kinsa nanagna sa pagkatawo ug paglansang sa krus sa Manluluwas ug ang mga timailhan nga mopaila niadto nga mga hitabo.