Yawa
  Footnotes
  Theme

  Yawa

  Satanas. Ang yawa mao ang kaaway sa pagkamatarung ug niadto kinsa nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Siya sa tinuod usa ka espiritu nga anak sa Dios ug sa usa ka panahon usa ka anghel nga may katungod diha sa atubangan sa Dios (Isa. 14:12; 2 Ne. 2:17). Bisan pa niana, siya misukol didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug midani sa ikatulo nga bahin sa mga anak nga espiritu sa Amahan sa pagsukol uban kaniya (D&P 29:36; Moises 4:1–4; Abr. 3:27–28). Sila gisalikway gikan sa langit, gihikawan sa higayon nga makaangkon og mortal nga mga lawas ug makasulay sa mortal nga kinabuhi, ug gisilutan sa kahangturan. Sukad sa panahon nga ang yawa gisalikway gikan sa langit, siya nagtinguha sa kanunay sa paglimbong sa tanan nga mga lalaki ug mga babaye ug nagdala kanila palayo gikan sa buhat sa Dios—sa paghimo sa tanan nga mga katawhan nga alaot ingon kaniya (Pin. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).

  Ang Simbahan sa Yawa

  Ang matag dautan ug kalibutanon nga kapunongan dinhi sa yuta nga nagtuis sa putli ug hingpit nga ebanghelyo ug nakig-away batok sa Kordero sa Dios.