Tawo, Mga Tawo
  Footnotes
  Theme

  Tawo, Mga Tawo

  Nagpasabut sa tanan nga mga katawhan, lakip ang babaye ug lalaki. Ang tanan nga mga lalaki ug mga babaye mao ang mga matuod, espirituhanon nga kaliwat sa usa ka Langitnong Amahan. Sa ilang pagkatawo ngadto sa pagka-mortal, sila nakadawat og yutan-on, ug mortal nga mga lawas. Kini nga mga lawas gilalang diha sa hitsura sa Dios (Gen. 1:26–27). Mga lalaki ug mga babaye kinsa mga matinud-anon diha sa pagdawat sa gikinahanglan nga mga ordinansa, nga maghupot sa ilang mga pakigsaad, ug magsunod sa mga sugo sa Dios mosulod ngadto sa ilang kahimayaan ug mahimo ingon nga Dios.

  Tawo, usa ka Anak nga Espiritu sa Langitnong Amahan

  Tawo, may kalagmitan nga mahimo nga sama sa Langitnong Amahan