Kaluwasan Alang sa mga Patay
    Footnotes
    Theme

    Kaluwasan Alang sa mga Patay

    Ang kahigayunan alang niadto kinsa namatay nga wala makadawat sa ordinansa nga makaluwas sa ebanghelyo aron kini nga mga ordinansa mabuhat alang kanila sulod sa mga templo pinaagi sa mga takus ug buhi nga mga sakop sa Simbahan. Ang mga patay gitudloan sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa espiritu ug mahimo nga modawat sa mga ordinansa nga gibuhat alang kanila dinhi niini nga kinabuhi.

    Matinud-anon nga mga sakop sa Simbahan mangita ug mag-andam sa mga kasaysayan sa banay aron sa pagtino sa mga ngalan ug mga petsa nga natawhan sa mga katigulangan aron ang makaluwas nga mga ordinansa mahimo nga buhaton alang kanila.