Abraham
  Footnotes
  Theme

  Abraham

  Usa ka anak nga lalaki ni Terah, natawo sa Ur sa Caldea (Gen. 11:26, 31; 17:5). Usa ka propeta sa Ginoo diin kang kinsa ang Ginoo mihimo og walay katapusan nga mga pakigsaad, pinaagi diin ang tanan nga mga kanasuran sa yuta gipanalanginan. Si Abraham sa sinugdanan ginganlan og Abram.

  Ang Basahon ni Abraham

  Karaan nga mga talaan nga sinulat ni Abraham nga gipanag-iya sa Simbahan niadtong 1835. Ang mga talaan ug pipila sa mga gi-imbalsamar ug giputos nga mga patay nakaplagan diha sa mga Ehiptohanon nga mga lubnganan pinaagi ni Antonio Lebolo, kinsa mitunol kanila ngadto kang Michael Chandler. Si Chandler mipasundayag kanila didto sa Tinipong Bansa niadtong 1835. Pipila sa mga kahigalaan ni Joseph Smith mipalit kanila gikan kang Chandler ug mihatag kanila ngadto sa Propeta, kinsa mihubad kanila. Pipila niini nga mga talaan karon makita diha sa Perlas nga Labing Bililhon.

  Kapitulo 1 nagtala sa mga kasinatian ni Abraham didto sa Ur sa Caldea, diin ang dautan nga mga pari misulay sa paghalad kaniya. Kapitulo 2 nagsaysay sa iyang panaw ngadto sa Canaan. Ang Ginoo mipakita ngadto kaniya ug mihimo og mga pakigsaad uban kaniya. Kapitulo 3 nagtala nga si Abraham nakakita sa mga kapunaw-punawan ug nakasabut sa mga relasyon tali sa mga butang sa kalangitan. Mga Kapitulo 4–5 mao ang lain nga kasaysayan sa Paglalang.

  Ang Binhi ni Abraham

  Mga katawhan kinsa, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo, midawat sa mga saad ug mga pakigsaad nga gihimo pinaagi sa Dios ngadto kang Abraham. Mga lalaki ug mga babaye mahimo nga makadawat niini nga mga panalangin kon sila sa tinuod mga kaliwat ni Abraham o kon sila mga sinagop ngadto sa iyang banay pinaagi sa pagdawat sa ebanghelyo ug sa pagpabunyag (Gal. 3:26–29; 4:1–7; D&P 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11). Tinuod nga mga kaliwat ni Abraham mahimo nga mawad-an sa ilang mga panalangin pinaagi sa paglapas sa balaod (Roma 4:13; 9:6–8).