Milagro
    Footnotes
    Theme

    Milagro

    Usa ka talagsaon nga hitabo nga nahimo pinaagi sa gahum sa Dios. Ang mga milagro usa ka mahinungdanon nga elemento diha sa buluhaton ni Kristo. Sila naglakip sa mga pagpang-ayo, pagpahiuli sa mga patay ngadto sa kinabuhi, ug sa pagkabanhaw. Ang mga milagro kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang hugot nga pagtuo gikinahanglan aron sa pagpakita sa mga milagro (Mar. 6:5–6; Morm. 9:10–20; Ether 12:12).