Jonas
  Footnotes
  Theme

  Jonas

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa gitawag sa Ginoo aron sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto sa dakbayan sa Nineve (Jonas 1:1–2).

  Ang basahon ni Jonas

  Usa ka basahon diha sa Daang Tugon nga nagsaysay og usa ka kaagi sa kinabuhi ni Jonas. Si Jonas tingali wala mosulat sa basahon sa iyang kaugalingon. Ang kinadak-an nga ideya sa basahon ni Jonas mao nga si Jehova naghari bisan asa o wala magkuto sa iyang gugma ngadto sa usa ka nasud o mga katawhan.

  Sa kapitulo 1, ang Ginoo mitawag kang Jonas sa pagsangyaw ngadto sa Nineve. Kay sa mobuhat ingon sa gisugo sa Ginoo, si Jonas milayas pinaagi sa barko ug gilamoy sa usa ka dako nga isda. Sa kapitulo 2, si Jonas nag-ampo sa Ginoo, ug ang isda misuka kang Jonas ngadto sa uga nga yuta. Kapitulo 3 nagtala nga si Jonas miadto sa Nineve ug nanagna sa iyang pagkapukan. Bisan pa niana, ang mga katawhan naghinulsol. Sa kapitulo 4, ang Ginoo mibadlong kang Jonas tungod kay nasuko nga ang mga katawhan giluwas sa Ginoo.

  Si Jesus nagtudlo nga ang pagkalamoy ni Jonas sa isda naglarawan nang daan sa kang Jesus nga kaugalingon nga kamatayon ug pagkabanhaw (Mat. 12:39–40; 16:4; Luc. 11:29–30).