Timoteo, Mga Epistola Ngadto Ni
  Footnotes
  Theme

  Timoteo, Mga Epistola Ngadto Ni

  Duha ka mga basahon diha sa Bag-ong Tugon. Ang duha mao ang unang mga sulat nga gisulat ni Pablo ngadto kang Timoteo.

  1 Timoteo

  Si Pablo misulat sa unang epistola human sa iyang unang pagkabilanggo. Siya mibiya ni Timoteo sa Efeso, sa wala madugay naglaraw sa pagbalik (1 Tim. 3:14). Bisan pa niana, mibati si Pablo nga tingali siya malangan, mao nga siya misulat kang Timoteo, malagmit gikan sa Macedonia (1 Tim. 1:3), aron sa paghatag kaniya og tambag ug pagdasig sa pagtuman sa iyang katungdanan.

  Kapitulo 1 naglakip sa katahuran ni Pablo ug usab ang iyang mga panudlo mahitungod sa binuang nga mga pangagpas nga nakakita og dalan ngadto sa Simbahan. Mga kapitulo 2–3 naghatag og mga panudlo mahitungod sa pagsimba sa dayag ug mahitungod sa kahimtang sa pagdumala sa mga ministro. Mga kapitulo 4–5 naglakip sa hulagway sa hingpit nga pagbiya sa ulahing mga adlaw ug usa ka tambag ngadto ni Timoteo unsaon sa pagpangalagad ngadto niadtong iyang gigiyahan. Kapitulo 6 mao ang usa ka pag-awhag ug sa pagpakita sa pagkamatinud-anon ug paglikay sa mga bahandi nga kalibutanon.

  2 Timoteo

  Si Pablo misulat sa ikaduha nga sulat sa panahon sa iyang ikaduha nga pagkabilanggo, sa wala pa ang iyang pagkamartir. Kini naglakip sa katapusan nga mga pulong sa Apostol ug nagpakita og kahibulongan nga kaisug ug pagsalig sa iyang pag-atubang sa kamatayon.

  Kapitulo 1 naglakip sa katahuran ni Pablo ug mando ngadto kang Timoteo. Mga kapitulo 2–3 naghatag og nagkalain-lain nga mga pahimangno ug mga pagpanudlo, uban ang usa ka hagit sa pag-atubang sa mga kakuyaw sa umaabut. Kapitulo 4 usa ka mensahe ngadto sa mga kahigalaan ni Pablo, nga naglakip og tambag mahitungod sa unsaon pagdumala sa mga mibiya sa kamatuoran.