Pedro
  Footnotes
  Theme

  Pedro

  Diha sa Bag-ong Tugon, si Pedro sa sinugdanan nailhan nga si Simeon o Simon (2 Ped. 1:1), usa ka mananagat sa Betsaida nga nagpuyo sa Capernaum uban sa iyang asawa. Si Jesus miayo sa inahan sa asawa ni Pedro (Mar. 1:29–31). Si Pedro gitawag uban sa iyang igsoon nga lalaki nga si Andres nga mahimo nga tinun-an ni Jesukristo (Mat. 4:18–22; Mar. 1:16–18; Luc. 5:1–11). Ang iyang Aramaic nga ngalan, Cefas, nagkahulugan og “usa ka manalagna” o “bato” gihatag ngadto kaniya sa Ginoo (Juan 1:40–42; HJS, Juan 1:42). Samtang ang Bag-ong Tugon naghisgot sa pipila ka mortal nga mga kahuyang ni Pedro, kini usab naghulagway nga siya mibuntog kanila ug nahimo nga lig-on pinaagi sa iyang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

  Si Pedro mikumpisal nga si Jesus mao ang Kristo ug Anak sa Dios (Juan 6:68–69), ug ang Ginoo mipili kaniya sa paghupot sa mga yawe sa gingharian ibabaw sa yuta (Mat. 16:13–18). Diha sa Bungtod sa Transpigurasyon si Pedro nakakita sa nahimaya nga panagway sa Manluluwas, ingon usab ni Moises ug ni Elias (Elijah) (Mat. 17:1–9).

  Si Pedro mao ang labaw nga Apostol sa iyang panahon. Human sa kamatayon, pagkabanhaw ug pagkayab sa Manluluwas, siya mitawag sa Simbahan nga magkahiusa ug mimando sa mga buluhaton sa usa ka Apostol sa pagpuli ni Judas Iscariote (Buh. 1:15–26). Si Pedro ug si Juan miayo sa usa ka tawo kinsa usa ka bakol sukad sa pagkatawo (Buh. 3:1–16) ug milagroso nga gipagawas gikan sa bilanggoan (Buh. 5:11–29; 12:1–19). Kini pinaagi sa pangalagad ni Pedro nga ang ebanghelyo gibuksan og una ngadto sa mga Hentil (Buh. 10–11). Sa ulahing mga adlaw, si Pedro uban ni Santiago ug Juan, nanaog gikan sa langit ug mitugyan sa Pagkapari ug ang mga yawe niini ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery (D&P 27:12–13; 128:20).

  Ang unang epistola ni Pedro

  Ang unang epistola gisulat gikan sa “Babelon” (tingali sa Roma) ug gipadala ngadto sa mga Santos nga karon gitawag og Asia Minor human si Nero misugod sa paggukod sa mga Kristyanos.

  Kapitulo 1 namulong sa kang Kristo nga gi-orden nang daan nga tahas ingon nga Manunubos. Kapitulo 2–3 nagpasabut nga si Jesukristo mao ang labaw nga tukuran nga bato sa Simbahan, nga ang mga Santos naghupot og harianon nga pagkapari, ug nga si Kristo nagwali ngadto sa mga espiritu sa bilanggoan. Kapitulo 4–5 nagpasabut ngano nga ang ebanghelyo isangyaw ngadto sa mga patay ug ngano nga ang mga anciano kinahanglan gayud nga magpakaon sa ilang mga panon.

  Ang Ikaduha nga Epistola ni Pedro

  Kapitulo 1 nag-awhag sa mga Santos sa paghimo sa ilang balaan nga tawag ug pagpili nga tinuod. Kapitulo 2 nagpasidaan batok sa mini nga mga magtutudlo. Kapitulo 3 namulong sa ulahing mga adlaw ug ikaduhang pag-anhi ni Kristo.

  True