Smith, Hyrum
    Footnotes
    Theme

    Smith, Hyrum

    Ang magulang nga lalaki ug matinud-anon nga kauban ni Joseph Smith. Si Hyrum natawo sa 9 sa Pebrero 1800. Siya mialagad ingon nga usa ka katabang ni Joseph diha sa kapangulohan sa Simbahan, ingon usab nga usa ka ikaduhang Patriyarka sa Simbahan. Sa ika-27 sa Hunyo 1844, siya nahimo nga usa ka kauban nga martir ni Joseph didto sa Bilanggoan sa Carthage.