Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 11
nahauna sunod

Seksyon 11

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang igsoon nga si Hyrum Smith, sa Harmony, Pennsylvania, sa Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–46). Kini nga pagpadayag nadawat pinaagi sa Urim ug Thummim agi og tubag sa pangaliya ug pakisayud ni Joseph. Ang History of the Church nagsugyot nga kini nga pagpadayag nadawat human sa pagpahiuli sa Aaronic nga Pagkapari.

1–6, Mga mamumuo sa ubasan makabaton og kaluwasan; 7–14, Pangitaa ang kaalam, sangyaw og paghinulsol, salig sa Espiritu; 15–22, Paghupot sa akong mga sugo, ug pagtuon sa pulong sa Ginoo; 23–27, Ayaw ilimud ang espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna; 28–30, Kadto kinsa modawat kang Kristo mahimo nga mga anak sa Dios.

1 Usa ka mahinungdanon ug akahibulongan nga buhat hapit na moabut taliwala sa mga katawhan.

2 Tan-awa, Ako ang Dios; apaminaw sa akong bpulong, nga buhi ug cmakagagahum, dhait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa paminaw sa akong pulong.

3 Tan-awa, ang umahan aputi ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani tuguti nga siya mogalab sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta bmotipig alang sa iyang kalag sa cwalay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

4 Oo, kinsa kadto nga mogalab ginamit ang iyang asanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

5 Busa, kon ikaw amangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

6 Karon, sa ingon nga ikaw nangayo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, paghupot sa akong mga sugo, ug paningkamot sa pagdala ug pagpahimutang sa kahimoan sa aZion;

7 Ayaw pangita sa mga akatigayunan apan sa bkaalam; ug, tan-awa, ang misteryo sa Dios pagaablihan nganha kanimo, ug unya ikaw mahimo nga adunahan. Tan-awa, kinsa kadto nga adunay kinabuhi nga dayon adunahan.

8 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bisan ingon nga ikaw nagtinguha kanako busa kini mahimo nganha kanimo; ug, kon ikaw magtinguha, ikaw mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan niini nga kaliwatan.

9 Ayaw apagsulti og lain gawas sa bpaghinulsol ngadto niini nga kaliwatan. Paghupot sa akong mga sugo, ug tabang sa pagpalakaw sa akong buhat, csumala sa akong mga sugo, ug ikaw panalanginan.

10 Tan-awa, ikaw adunay usa ka agasa, o ikaw adunay gasa kon ikaw magtinguha kanako diha sa hugot nga pagtuo, uban ang usa ka bmatinud-anon nga kasingkasing, nagtuo diha sa gahum ni Jesukristo, o diha sa akong gahum nga gipamulong nganha kanimo;

11 Kay, tan-awa, Ako kini ang namulong; tan-awa, Ako ang akahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ug pinaagi sa akong bgahum Ako mohatag niini nga mga pulong nganha kanimo.

12 Ug karon, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, itugyan ang imong apagsalig diha niana nga bEspiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo—oo, sa paghimo sa makiangayon, sa cpaglakaw nga dmapainubsanon, sa epaghukom nga matinud-anon; ug kini ang akong Espiritu.

13 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, Ako mohatag nganha kanimo sa akong Espiritu, nga mohatag og akahayag sa imong bhunahuna, nga mopuno sa imong kalag uban sa chingpit nga kalipay;

14 Ug unya ikaw masayud, o pinaagi niini ikaw masayud, sa tanan nga bisan unsa nga mga butang nga ikaw nagtinguha kanako, diin kalabut ngadto sa mga butang sa apagkamatarung, diha sa hugot nga pagtuo nagtuo ngari kanako nga ikaw makadawat.

15 Tan-awa, Ako magsugo kanimo nga ikaw kinahanglan dili magdahum nga ikaw gitawag sa pagsangyaw hangtud nga ikaw agitawag.

16 Pagpaabut sa mubo nga panahon, hangtud ikaw makaangkon sa akong pulong, akong alig-on nga sukaranan, akong simbahan, ug akong ebanghelyo, nga ikaw masayud sa pagkatinuod sa akong doktrina.

17 Ug unya, tan-awa, sumala sa imong mga tinguha, oo, gani sumala sa imong hugot nga pagtuo kini pagahimoon nganha kanimo.

18 Paghupot sa akong mga sugo; pagpakahilum; pangaliya ngadto sa akong Espiritu;

19 Oo, apagmatinud-anon ngari kanako sa imong tibuok nga kasingkasing, nga ikaw makatabang sa pagdala ngadto sa kahayag niadto nga mga butang diin gipamulong na—oo, ang paghubad sa akong buhat; pagmapailubon hangtud nga ikaw makatuman niini.

20 Tan-awa, kini mao ang imong buhat, sa apaghupot sa akong mga sugo, oo, uban sa imong tibuok nga gahum, hunahuna ug kusog.

21 Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa akong pulong, apan unaha ang apagbaton sa akong pulong, ug unya ang imong dila makasulti; unya, kon ikaw magtinguha, ikaw makabaton sa akong Espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo.

22 Apan karon pagpakahilum; pagtuon sa aakong mga pulong nga nawala diha sa mga katawhan, ug usab bpagtuon sa cakong pulong nga moabut diha sa mga katawhan, o niana nga karon gihubad, oo, hangtud nga ikaw makabaton sa tanan diin Ako dmotugyan ngadto sa mga katawhan niini nga kaliwatan, ug unya ang tanan nga mga butang idugang dinha.

23 Tan-awa ikaw si aHyrum, akong anak; bpangitaa ang gingharian sa Dios, ug ang tanan nga mga butang idugang sumala niana nga makiangayon.

24 aPagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, nga mao ang akong bebanghelyo;

25 Ayaw ilimud ang espiritu sa apagpadayag, ni ang espiritu sa bpagpanagna, kay alaot ngadto kaniya nga naglimud niini nga mga butang.

26 Busa, amahala diha sa imong kasingkasing hangtud sa panahon nga anaa sa akong kaalam nga ikaw molakaw.

27 Tan-awa, Ako namulong ngadto sa tanan kinsa adunay maayo nga mga tinguha, ug anaggalab sa ilang sanggot sa pag-ani.

28 Tan-awa, Ako si aJesukristo, ang Anak sa Dios. Ako ang kinabuhi ug ang bkahayag sa kalibutan.

29 Ako mao gihapon kinsa mianhi sa akong mga katawhan ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako;

30 Apan sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga kutob sa modawat kanako, ngadto kanila Ako mohatag sa agahum aron mahimo nga mga banak sa Dios, gani ngadto kanila nga mituo sa akong ngalan. Amen.