Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 40
nahauna sunod


Seksyon 40

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Fayette, New York, Enero 1831 (History of the Church, 1:145). Nag-una nga talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagsulat, “Samtang si James Covill misalikway sa pulong sa Ginoo, ug mibalik sa daan niya nga mga baruganan ug mga katawhan, ang Ginoo mihatag ngari kanako ug ni Sidney Rigdon sa mosunod nga pagpadayag” (History of the Church, 1:145).

1–3, Ang kahadlok sa pagpanggukod ug sa kabalaka sa kalibutan nakaingon sa pagsalikway sa ebanghelyo.

1 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang kasingkasing sa akong sulugoon nga si aJames Covill matarung diha sa akong atubangan, kay siya mipakigsaad uban kanako nga siya mosunod sa akong pulong.

2 Ug siya amidawat sa pulong uban ang kalipay, apan sa diha-diha si Satanas mitintal kaniya; ug ang kahadlok sa bpagpanggukod ug ang mga kabalaka sa kalibutan nakaingon kaniya sa cpagsalikway sa pulong.

3 Busa siya nakalapas sa akong pakigsaad, ug kini nagpabilin uban kanako sa pagbuhat ngadto kaniya sa ingon nga makaayo kanako. Amen.