Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 83
nahauna sunod


Seksyon 83

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Independence, Missouri, 30 sa Abril 1832 (History of the Church, 1:269–270). Kini nga pagpadayag nadawat samtang ang Propeta naglingkod diha sa konseho uban sa iyang mga kaigsoonan.

1–4, Mga babaye ug mga anak adunay katungod diha sa ilang mga bana ug mga amahan alang sa ilang kabuhian; 5–6, Mga biyuda ug walay mga ginikanan adunay pag-angkon diha sa Simbahan alang sa ilang kabuhian.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, sa pagdugang ngadto sa mga balaod sa simbahan mahitungod sa mga babaye ug mga anak, kadto kinsa nahisakop sa simbahan, kinsa anawagtangan sa ilang mga bana o mga amahan:

2 Ang mga babaye adunay akatungod diha sa ilang mga bana alang sa ilang kabuhian, hangtud nga ang ilang mga bana kuhaon; ug kon sila dili makit-an nga mga malapason sila makaangkon og panagdait diha sa simbahan.

3 Ug kon sila dili matinud-anon sila dili makaangkon og panagdait diha sa simbahan; apan sila magpabilin diha sa ilang mga kabilin sumala ngadto sa mga balaod sa yuta.

4 Tanan nga mga aanak adunay katungod diha sa ilang mga ginikanan alang sa ilang kabuhian hangtud sila anaa na sa hustong panuigon.

5 Ug human niana, sila adunay katungod sa pagdawat gikan sa simbahan, o sa lain nga pulong gikan sa abalay tipiganan sa Ginoo, kon ang ilang mga ginikanan walay ikahatag ngadto kanila nga mga kabilin.

6 Ug ang balay tipiganan pagadumalahon pinaagi sa mga halad sa mga sakop sa simbahan; ug ang mga abiyuda ug ang walay mga ginikanan pagahatagan, ingon usab ang mga bkabus. Amen.