Mga Kasulatan
  Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 116
  Mga Footnote
  Theme

  Seksyon 116

  Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, duol sa Wight’s Ferry, didto sa usa ka dapit nga gitawag og Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri, 19 sa Mayo 1838 (History of the Church, 3:35).

  1 Spring Hill mao ang ginganlan sa Ginoo nga aAdan-ondi-Ahman, tungod, kay miingon siya, kini mao ang dapit diin si bAdan moduaw sa iyang mga katawhan, o ang cKaraan sa mga Adlaw molingkod, sama sa gipamulong ni Daniel ang propeta.