Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 92


Seksyon 92

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 15 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:333). Ang pagpadayag gitumong ngadto ni Frederick G. Williams, kinsa nga sa bag-o lamang natudlo nga usa ka magtatambag diha sa Unang Kapangulohan.

1–2, Ang Ginoo naghatag og usa ka sugo mahitungod sa pagdawat ngadto sa nagkahiusang kapunongan.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, Ako mohatag ngadto sa anagkahiusang kapunongan, natukod nga nahiuyon ngadto sa sugo nga nahatag kaniadto, usa ka pagpadayag ug sugo mahitungod sa akong sulugoon nga si Frederick G. Williams, nga ikaw modawat kaniya ngadto sa kapunongan. Unsa nga Ako mosulti ngadto sa usa Ako mosulti ngadto sa tanan.

2 Ug usab, Ako moingon nganha kanimo akong sulugoon Frederick G. Williams, ikaw mahimo nga usa ka madasigon nga sakop diha niini nga kapunongan; ug tungod kay ikaw nagmatinud-anon sa paghupot sa tanan nga nahauna nga mga sugo ikaw pagapanalanginan sa kahangturan. Amen.