Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 51
nahauna sunod


Seksyon 51

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Thompson, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:173–174). Niini nga panahon ang mga Santos nga milangyaw gikan sa silangan nga mga estado nagsugod sa pagpangabut sa Ohio, ug kini nahimo nga mahinungdanon ang pagbuhat sa tukma nga mga pagpahimutang sa ilang kapuy-an. Samtang kini nga buluhaton nahisakop labi na ngadto sa buhatan sa obispo, si Obispo Edward Partridge nagtinguha og mga panudlo niini nga butang, ug ang Propeta nangutana sa Ginoo.

1–8, Si Edward Partridge gitudlo sa pagdumala sa mga pagkatinugyanan ug sa mga kabtangan; 9–12, Ang mga Santos gikinahanglan nga makig-angay sa matinuoron nga paagi ug makadawat sa sama; 13–15, Sila gikinahanglan nga adunay balay tipiganan sa obispo ug sa pagpahimutang sa mga kabtangan sumala sa balaod sa Ginoo; 16–20, Ang Ohio pagahimoon nga temporaryo nga dapit-pundokanan.

1 Patalinghug ngari kanako, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, ug Ako mamulong ngadto sa akong sulugoon nga si aEdward Partridge, ug mohatag ngadto kaniya og mga panudlo; kay kini gikinahanglan gayud nga siya modawat og mga panudlo unsaon pagpahimutang niini nga mga katawhan.

2 Kay kini gikinahanglan gayud nga sila ipahimutang sumala sa akong mga abalaod; kay kon dili, sila isalikway.

3 Busa, tuguti nga ang akong sulugoon nga si Edward Partridge, ug kadto kinsa iyang napili, diin Ako nahimuot, motudlo ngadto niini nga mga katawhan sa ilang mga bahin, matag tawo amanagsama sumala ngadto sa iyang banay, ug sumala sa iyang mga kahimtang ug sa mga tinguha ug sa mga bpanginahanglan.

4 Ug tuguti nga ang akong sulugoon nga si Edward Partridge, kon siya motudlo sa tawo sa iyang bahin, mohatag ngadto kaniya sa kasulatan nga maghatag ngadto kaniya og kasiguroan sa iyang bahin, nga siya motipig niini, gani niini nga katungod ug niini nga kabilin diha sa simbahan, hangtud siya makasala ug dili pagaisipon nga takus pinaagi sa tingog sa simbahan, sumala sa mga balaod ug mga apakigsaad sa simbahan, nga mahimo nga sakop sa simbahan.

5 Ug kon siya makasala, ug dili pagaisipon nga takus nga mahimo nga sakop sa simbahan, siya wala nay gahum sa pag-angkon niana nga bahin diin siya mipahinungod ngadto sa obispo alang sa kabus ug sa timawa sa akong simbahan; busa, siya dili makaangkon sa gasa, apan siya makaangkon lamang niana nga bahin nga gihatag sumala sa balaod nganha kaniya.

6 Ug sa ingon ang tanan nga mga butang mahimo nga masiguro, asumala sa mga bbalaod sa yuta.

7 Ug himoa nga kanang gipanag-iya niini nga mga katawhan itudlo ngadto niini nga mga katawhan.

8 Ug ang asalapi nga gibilin ngadto niini nga mga katawhan—tuguti nga adunay tinugyanan nga itudlo ngadto niini nga mga katawhan, sa pagkuha sa bsalapi sa pagsangkap og pagkaon ug panaput, sumala sa mga tinguha niini nga mga katawhan.

9 Ug tuguti nga ang matag tawo amakig-angay sa matinuoron nga paagi, ug makigsama diha niini nga mga katawhan, ug makadawat sa sama, nga kamo mahimo nga bmagkahiusa, gani ingon nga Ako nagsugo kaninyo.

10 Ug tuguti nga kana nga gipanag-iya ngadto niini nga mga katawhan dili kuhaon ug ihatag ngadto nianang alain nga simbahan.

11 Busa, kon ang lain nga simbahan makadawat og salapi gikan niini nga simbahan, tuguti nga sila mobayad ngadto niini nga simbahan pag-usab sumala sa ilang gikauyunan;

12 Ug kini pagahimoon pinaagi sa obispo o sa tinugyanan, nga itudlo pinaagi sa atingog sa simbahan.

13 Ug usab, tuguti nga ang obispo magtudlo og usa ka abalay tipiganan nganhi niini nga simbahan; ug himoa nga ang tanan nga mga butang salapi ug karne, diin kapin kay sa bgikinahanglan niini nga mga katawhan, tipigan diha sa mga kamot sa obispo.

14 Ug tuguti nga siya usab mag-andam ngadto sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaugalingon nga mga panginahanglan, ug alang sa mga panginahanglan sa iyang banay, samtang siya mangalagad sa pagbuhat niini nga patigayon.

15 Ug sa ingon Ako motugyan ngadto niini nga mga katawhan og kahigayunan sa pagpahimutang sa ilang mga kaugalingon sumala sa akong mga abalaod.

16 Ug Ako mopahinungod ngadto kanila aniini nga yuta alang sa mubo nga panahon, hangtud Ako, ang Ginoo, mosangkap kanila sa lain nga paagi, ug mosugo kanila sa paglakaw gikan dinhi;

17 Ug ang takna ug ang adlaw wala ihatag ngadto kanila, busa tuguti nga sila molihok diha niini nga yuta alang sa mga katuigan, ug kini mobalik kanila alang sa ilang kaayohan.

18 Tan-awa, kini mahimo anga panig-ingnan ngadto sa akong sulugoon nga si Edward Partridge, sa lain nga mga dapit, sa tanan nga mga simbahan.

19 Ug kinsa kadto nga makita nga matinud-anon, makiangayon, ug usa ka maalamon nga atinugyanan makasulod ngadto sa bhimaya sa iyang Ginoo, ug makapanunod sa kinabuhi nga dayon.

20 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ako si Jesukristo, kinsa amoabut sa labing madali, sa btakna nga kamo wala maghunahuna. Bisan pa niana. Amen.