Pakigsaad
  Footnotes
  Theme

  Pakigsaad

  Usa ka panagsabut tali sa Dios ug sa tawo, apan sila dili molihok ingon nga managsama diha sa kasabutan. Ang Dios naghatag sa mga kondisyon alang sa pakigsaad, ug ang mga tawo miuyon sa pagbuhat unsa ang iyang gipangayo kanila nga buhaton. Ang Dios niana nagsaad sa mga tawo sa pipila ka mga panalangin alang sa ilang pagkamasulundon.

  Mga baruganan ug mga ordinansa madawat pinaagi sa pakigsaad. Mga sakop sa Simbahan kinsa mohimo sa ingon nga mga pakigsaad mosaad sa pagtahud kanila. Sama pananglit, ang mga sakop makigsaad uban sa Ginoo diha sa bunyag ug mobag-o niadto nga mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakramento. Sila naghimo og dugang pa nga mga pakigsaad didto sa templo. Ang mga katawhan sa Ginoo mao ang usa ka katawhan sa pakigsaad ug mapanalanginan og dako samtang sila naghupot sa ilang mga pakigsaad uban sa Ginoo.

  True