Alpha ug Omega
    Footnotes
    Theme

    Alpha ug Omega

    Ang Alpha mao ang unang titik sa Gresyanhon nga alpabeto; ang Omega ang katapusan. Sila usab mga ngalan nga gihatag ngadto ni Jesukristo, ug gigamit ingon nga mga simbolo aron sa pagpakita nga si Kristo mao ang sinugdanan ug ang katapusan sa tanan nga nilalang (Pin. 1:8; D&P 19:1).