Bethel
    Footnotes
    Theme

    Bethel

    Sa Hebreohanon, nagpasabut nga “balay sa Dios” ug usa sa mga labing sagrado nga mga dapit sa Israel. Kini nahimutang sa mga napulo ka mga milya amihanan sa Jerusalem. Dinhi si Abraham mitukod og altar niana nga panahon sa iyang unang pag-abut sa Canaan (Gen. 12:8; 13:3). Dinhi si Jacob nakakita diha sa usa ka panan-awon og usa ka hagdan nga miabut ngadto sa langit (Gen. 28:10–19). Kini usab usa ka balaan nga dapit sa mga adlaw ni Samuel (1 Sam. 7:16; 10:3).