Kronolohiya
  Footnotes
  Theme

  Kronolohiya

  Ang mosunod nga kronolohiya, o lista sa mga hitabo, dili tibuok ug gituyo lamang aron sa paghatag sa mobasa og usa ka hunahuna sa pagkasunod-sunod sa mga hitabo sa biblianhon ug sa Basahon ni Mormon nga mga panahon:

  Mga Hitabo sa mga adlaw sa unang mga patriyarka: (Tungod sa kalisud sa pagpiho sa tukma nga mga petsa alang sa mga hitabo niini nga seksyon, ang mga petsa wala ihatag.

  B.C. (o P.W.K.—Panahon nga Wala pa si Kristo)

  4000

  Adan napukan.

  Enoch nangalagad.

  Noe nangalagad; ang yuta gilunupan.

  Ang Tore sa Babel gitukod; ang mga Jaredite mipanaw ngadto sa Gisaad nga Yuta.

  Melchizedek nangalagad.

  Noe namatay.

  Abram (Abraham) natawo.

  Isaac natawo.

  Jacob natawo.

  Jose natawo.

  Jose gibaligya ngadto sa Ehipto.

  Jose nagpakita sa atubangan ni Paraon.

  Jacob (Israel) ug ang iyang banay miadto sa Ehipto.

  Jacob (Israel) namatay.

  Jose namatay.

  Moises natawo.

  Moises midala sa mga anak sa Israel gawas sa Ehipto (ang Exodo).

  Moises nabalhin ngadto sa himaya.

  Josue namatay.

  Human si Josue namatay, ang panahon sa mga maghuhukom misugod, ang unang maghuhukom ingon nga si Othoniel ug ang katapusan si Samuel; ang pagkasunod-sunod ug ang mga petsa sa uban dili tino.

  Saul gipili nga hari.

  Mga Hitabo sa Nagkahiusa nga Gingharian sa Israel:

  1095

  Paghari ni Saul misugod.

  1063

  David nadihogan nga hari pinaagi ni Samuel.

  1055

  David nahimo nga hari sa Hebron.

  1047

  David nahimo nga hari sa Jerusalem; Nathan ug Gad nanagna.

  1015

  Solomon nahimo nga hari sa tibuok Israel.

  991

  Ang templo natapos.

  975

  Solomon namatay; ang napulo ka amihanan nga mga tribo mialsa batok kang Reboam, iyang anak nga lalaki, ug ang Israel nabahin.

  Mga Hitabo sa Israel:

  Mga Hitabo sa Juda

  Mga Hitabo sa Basahon ni Mormon:

  975

  Jeroboam mao ang hari sa Israel.

  949

  Sisac, hari sa Ehipto, milumpag sa Jerusalem.

  875

  Achab nagmando diha sa Samaria ibabaw sa amihanan nga Israel; Elijah nanagna.

  851

  Eliseo mibuhat og dagko nga mga milagro.

  792

  Amos nanagna.

  790

  Jonas ug Oseas nanagna.

  740

  Isaias misugod sa pagpanagna. (Roma gitukod; Nabonasar mao ang hari sa Babelon diha sa 747; Tiglath-pileser Ⅲ mao ang hari sa Asiria gikan sa 747 ngadto sa 734).

  728

  Ezechias mao ang hari sa Juda (Shalmaneser Ⅳ mao ang hari sa Asiria.)

  721

  Ang Amihanan nga Gingharian gilaglag; ang napulo ka mga tribo gidala ngadto sa pagkabihag; Miquias nanagna.

  642

  Nahum nanagna.

  628

  Jeremias ug Sofonias nanagna.

  609

  Abdias nanagna; Daniel gidala nga bihag ngadto sa Babelon. (Nineve napukan diha sa 606; Nabucodonosor mao ang hari sa Babelon gikan sa 604 ngadto sa 561).

  600

  Lehi mibiya sa Jerusalem.

  598

  Ezequiel nanagna diha sa Babelon; Habacuc nanagna; Sedechias mao ang hari sa Juda.

  588

  Mulek mibiya gikan sa Jerusalem alang sa yuta nga gisaad.

  588

  Mga Nephite mibulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga Lamanite (taliwala sa 588 ug 570).

  587

  Nabucodonosor mibihag sa Jerusalem.

  Mga Hitabo diha sa Kasaysayan sa Judeo:

  Mga Hitabo sa Kasaysayan diha sa Basahon ni Mormon:

  537

  Ciro nagmando nga ang mga Judeo makahimo sa pagbalik gikan sa Babelon.

  520

  Hageo ug Zacarias nanagna.

  486

  Panahon ni Ester.

  458

  Esdras gisugo sa paghimo og mga kausaban.

  444

  Nehemias gitudlo nga gobernador sa Judea.

  432

  Malaquias nanagna.

  400

  Si Jarom midawat sa mga palid.

  360

  Si Omni midawat sa mga palid.

  332

  Bantugan nga Alejandro mibuntog sa Siria ug Ehipto.

  323

  Alejandro namatay.

  277

  Septuahinta, ang paghubad sa Judeo nga mga kasulatan ngadto sa Gresyanhon, misugod.

  167

  Mattatias ang Macabe mialsa batok sa Siria.

  166

  Judas Macabaeus nahimo nga pangulo sa mga Judeo.

  165

  Ang templo gilimpyohan ug gipahinungod pag-usab; Hanukkah misugod.

  161

  Judas Macabaeus namatay.

  148

  Si Abinadi gimartir; si Alma mitukod pagbalik sa Simbahan diha sa mga Nephite.

  124

  Si Benjamin mihatag sa iyang katapusan nga pakigpulong ngadto sa mga Nephite.

  100

  Si Alma nga Batan-on ug ang anak nga mga lalaki ni Mosiah misugod sa ilang mga buluhaton.

  91

  Ang pagmando sa mga maghuhukom, misugod taliwala sa mga Nephite.

  63

  Pompey mibuntog sa Jerusalem, ug ang pagmando sa mga Macabes natapos diha sa Israel.

  51

  Cleopatra naghari.

  41

  Herodes ug Pasael gihimo nga hiniusa nga mga tetrarka sa Judea.

  37

  Herodes nahimo nga pangulo diha sa Jerusalem.

  31

  Ang Gubat sa Aktium nahimo; Agustus mao ang emperador sa Roma gikan sa 31 B.C. ngadto sa A.D. 14.

  30

  Cleopatra namatay.

  17

  Herodes mipahiuli sa templo.

  6

  Si Samuel nga Lamanite nanagna sa pagkatawo ni Kristo.

  Mga Hitabo sa Kasaysayan sa Kristyanos

  Mga Hitabo sa Kasaysayan diha sa Basahon ni Mormon:

  A.D. (o P.J. Pagkatawo ni Jesukristo)

  A.D. (o K.P.)

  Pagkatawo ni Jesukristo

  30

  Pangalagad ni Kristo misugod.

  33

  Si Kristo gilansang sa krus.

  33 o 34

  Ang nabanhaw nga Kristo nagpakita sa America.

  35

  Si Pablo nakabig.

  45

  Si Pablo milangyaw sa iyang unang misyonaryo nga panaw.

  58

  Si Pablo gipadala ngadto sa Roma.

  61

  Ang kasaysayan sa mga Buhat sa mga Apostoles natapos.

  62

  Ang Roma nasunog; mga Kristyanos gipanggukod ubos ni Nero.

  70

  Mga Kristyanos mibalhin ngadto sa Pella; Jerusalem nailog ug nabihag.

  95

  Mga Kristyanos gigukod ni Domitian.

  385

  Ang nasud nga Nephite gilaglag.

  421

  Si Moroni mitago sa mga palid.