Jose, Bana ni Maria
  Footnotes
  Theme

  Jose, Bana ni Maria

  Bana ni Maria, inahan ni Jesus. Si Jose kaliwat ni David (Mat. 1:1–16; Luc. 3:23–38) ug mipuyo sa Nazaret. Siya gitakda nga kaslunon ni Maria. Sa wala pa ang ilang kaminyoon, si Maria giduaw sa usa ka anghel nga si Gabriel, kinsa mipahibalo nga si Maria napili aron mahimo nga inahan sa Manluluwas (Luc. 1:26–35). Si Jose usab nakadawat og pagpadayag niining diosnon nga pagkatawo (Mat. 1:20–25).

  Si Maria mao lamang ang yutan-on nga ginikanan ni Jesus tungod kay ang Dios Amahan mao ang amahan ni Jesus. Apan ang mga Judeo mituo nga si Jose mao ang amahan ni Jesus, ug si Jesus mitahud kaniya sa ingon (Luc. 2:48, 51). Gipasidan-an pinaagi sa langitnon nga mga damgo, si Jose nanalipod sa kinabuhi sa masusong Jesus pinaagi sa paglayas ngadto sa Ehipto (Mat. 2:13–14). Human sa pagkamatay ni Herodes, usa ka anghel ang mitudlo kang Jose sa pagdala sa bata nga si Kristo balik sa Israel (Mat. 2:19–23).

  True