Bulawan nga mga Palid
    Footnotes
    Theme

    Bulawan nga mga Palid

    Usa ka talaan nga gisulat sa mga palid nga bulawan. Kini nagsaysay sa sugilanon sa duha ka dagko nga mga buhilaman sa mga yuta sa America. Si Joseph Smith mihubad ug mimantala sa usa ka bahin niini nga mga palid. Kini nga hinubad mao ang gitawag og ang Basahon ni Mormon. (Alang sa dugang kasayuran, tan-awa ang “Pasiuna” ug “Pagpamatuod sa Propeta Joseph Smith” diha sa atubangan sa Basahon ni Mormon.)

    True