Kinabig, Pagkakabig
    Footnotes
    Theme

    Kinabig, Pagkakabig

    Ang pag-usab sa usa ka tawo sa mga tinuohan, kasingkasing, ug kinabuhi aron sa pagdawat ug pag-uyon sa kabubut-on sa Dios (Buh. 3:19).

    Ang pagkabig naglakip og usa ka tinuyoan sa buot nga paghukom aron mobiya sa daan nga mga kinaiya ug mag-usab aron mahimo nga usa ka tinun-an ni Kristo. Paghinulsol, bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, ang pagdawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ug makanunayon nga hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo makahimo sa pagkabig nga hingpit. Ang usa ka natural nga tawo mausab ngadto sa usa ka bag-o nga tawo kinsa balaan ug putli, natawo pag-usab diha kang Kristo Jesus (Tan-awa 2 Cor. 5:17; Mosiah 3:19).