Basahon sa mga Sugo
    Footnotes
    Theme

    Basahon sa mga Sugo

    Sa 1833, pipila ka mga pagpadayag nga nadawat ni Propeta Joseph Smith giandam alang sa pagmantala ubos sa ulohan nga Usa ka Basahon sa mga Sugo alang sa Panggamhanan sa Simbahan ni Kristo. Ang Ginoo mipadayon sa pakigsinultihanay uban sa iyang mga sulugoon, ug usa ka gipadako nga pagtipon sa mga pagpadayag gimantala duha ka tuig sa wala madugay ingon nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad.