Taga-Galacia, Epistola Ngadto sa Mga
    Footnotes
    Theme

    Taga-Galacia, Epistola Ngadto sa Mga

    Usa ka basahon diha sa Bag-ong Tugon. Kini sa sinugdanan usa ka sulat nga gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Santos nga nagpuyo sa tibuok Galacia. Ang tema niini nga sulat mao nga ang tinuod nga kagawasan makita lamang pinaagi sa pagpuyo diha sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kon ang mga Santos mosagop sa mga pagtulun-an sa mga Kristyano nga Judeo kinsa mipugos sa pagsunod sa balaod ni Moises, sila mokuto o molaglag sa kagawasan nga ilang nakita diha ni Kristo. Diha sa epistola si Pablo mibutang sa iyang kaugalingon nga katungdanan isip usa ka Apostol, mipasabut sa doktrina sa pagkamatarung pinaagi sa hugot nga pagtuo, ug mipamatuod sa bili sa usa ka espirituhanon nga relihiyon.

    Diha sa mga kapitulo 1 ug 2, si Pablo mipahayag og kasubo sa mga taho nga iyang nadawat sa hingpit nga pagbiya sa mga kamatuoran sa mga taga-Galacia ug mipatin-aw sa iyang katungdanan taliwala sa mga Apostoles. Mga kapitulo 3 ug 4 naghisgot sa mga doktrina sa hugot nga pagtuo ug sa mga buluhaton. Mga kapitulo 5 ug 6 naglakip sa usa ka wali sa mapuslanon nga mga sangputanan sa doktrina sa hugot nga pagtuo.