Gihugasan, Hugas, Mga Paghugas
    Footnotes
    Theme

    Gihugasan, Hugas, Mga Paghugas

    Ang paglimpyo, kabahin sa lawas o kabahin sa espiritu. Sa mahulagwayon nga kahimtang, usa ka mahinulsulon nga tawo mahimo nga malimpyo gikan sa usa ka kinabuhi nga nabug-atan sa sala ug sa mga sangputanan niini pinaagi sa sakripisyo sa pag-ula ni Jesukristo. Pipila ka mga paghugas gihimo ubos sa tukma nga pagtugot sa pagkapari nagsilbi ingon nga sagrado nga mga ordinansa.