Lehi, Amahan ni Nephi
  Footnotes
  Theme

  Lehi, Amahan ni Nephi

  Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka propeta nga Hebreohanon kinsa midala sa iyang banay ug mga sumusunod gikan sa Jerusalem ngadto sa usa ka yuta sa saad didto sa kasadpan nga bahin sa kalibutan mga 600 B.C. Si Lehi mao ang unang propeta diha sa iyang mga katawhan sa Basahon ni Mormon.

  Si Lehi milayas sa Jerusalem uban ang iyang banay tungod sa sugo sa Ginoo (1 Ne. 2:1–4). Siya usa ka kaliwat ni Jose, kinsa gibaligya ngadto sa Ehipto (1 Ne. 5:14). Ang Ginoo mihatag kaniya og usa ka talan-awon sa kahoy sa kinabuhi (1 Ne. 8:2–35). Si Lehi ug ang iyang anak nga mga lalaki naghimo og usa ka sakayan ug milawig ngadto sa kasadpan nga bahin sa kalibutan (1 Ne. 17–18). Siya ug ang iyang mga kaliwat napahiluna diha sa bag-o nga yuta (1 Ne. 18:23–25). Sa wala pa siya mamatay, si Lehi mipanalangin sa iyang anak nga mga lalaki ug mitudlo kanila mahitungod kang Kristo ug sa pag-abut sa Basahon ni Mormon sa ulahing mga adlaw (2 Ne. 1:1–4:12).

  Ang basahon ni Lehi

  Si Joseph Smith misugod sa basahon ni Lehi samtang siya naghubad sa Basahon ni Mormon. Kini usa ka talaan nga minubo ni Mormon gikan sa mga palid ni Lehi. Human siya makabaton sa 116 ka mga pahina sa mga sinulat nga iyang gihubad gikan niini nga basahon, si Joseph mihatag sa mga sinulat ngadto kang Martin Harris, kinsa nag-alagad og makadiyut ingon nga tigsulat ni Joseph diha sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Ang mga pahina nawala. Si Joseph wala na mohubad pag-usab sa basahon ni Lehi aron ilisan ang nawala nga mga sinulat apan hinoon gihubad ang uban nga nahilakip nga mga asoy gikan sa bulawan nga mga palid (Tan-awa ang mga pasiuna sa D&P 3, 10). Kining uban nga mga asoy karon mao ang una sa unom ka mga Basahon ni Mormon.