Balaan nga Tawag ug Pagpili
    Footnotes
    Theme

    Balaan nga Tawag ug Pagpili

    Ang matarung nga mga sumusunod ni Kristo mahimo nga pagaiphon taliwala sa pinili kinsa nakaangkon og kasiguroan sa kahimayaan. Kini nga balaan nga tawag ug pagpili nagsugod uban sa paghinulsol ug bunyag. Kini mahimo nga hingpit kon sila “mopadayon sa unahan, magbusog diha sa pulong ni Kristo, ug molahutay ngadto sa katapusan” (2 Ne. 31:19–20). Ang mga kasulatan nagtawag niini nga paagi nga naghimo sa atong balaan nga tawag ug pagpili nga piho (2 Ped. 1:4–11; D&P 131:5–6).