Pratt, Orson
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Orson

    Usa sa unang Napulog Duha ka mga Apostoles nga gitawag human sa pagpahiuli sa Simbahan sa bag-o nga panahon (D&P 124:128–129). Siya nahisakop sa Simbahan sa unom lamang ka semana sa diha nga ang Ginoo mihatag og pagpadayag ngadto kaniya pinaagi ni Joseph Smith (D&P 34). Si Orson Pratt usa usab ka misyonaryo sa Simbahan (D&P 52:26; 75:14) ug mialagad ingon nga tigsaysay sa Simbahan sulod sa daghan nga mga tuig.