Hingpit nga Kalipay
    Footnotes
    Theme

    Hingpit nga Kalipay

    Usa ka kahimtang sa dako nga kalipay nga moabut gikan sa matarung nga pagpuyo. Ang katuyoan sa mortal nga kinabuhi mao aron ang tanan nga mga katawhan makabaton og hingpit nga kalipay (2 Ne. 2:22–25). Usa ka tugob nga hingpit nga kalipay moabut lamang pinaagi ni Jesukristo (Juan 15:11; D&P 93:33–34; 101:36).