Caleb
    Footnotes
    Theme

    Caleb

    Usa niadto nga gipadala ni Moises aron sa pagpangita sa yuta sa Canaan diha sa ikaduha nga tuig human ang Exodo. Siya ug si Josue lamang ang nagdala pagbalik og usa ka tinuod nga taho mahitungod sa yuta (Num. 13:6, 30; 14:6–38). Sila lamang sa tanan kinsa mibiya sa Ehipto ang nabuhi sa kap-atan ka mga tuig diha sa kamingawan (Num. 26:65; 32:12; Deut. 1:36) ug misulod sa Canaan (Jos. 14:6–14; 15:13–19).