Tumbaga nga mga Palid
    Footnotes
    Theme

    Tumbaga nga mga Palid

    Usa ka talaan sa mga Judeo sukad sa sinugdanan hangtud sa 600 B.C., naglangkob sa daghan nga mga sinulat sa mga propeta (1 Ne. 5:10–16). Kini nga talaan gitipigan ni Laban, usa sa mga anciano sa mga Judeo sa Jerusalem. Samtang si Lehi ug ang iyang banay didto sa kamingawan, si Lehi mipadala og balik sa iyang mga anak nga lalaki ngadto sa Jerusalem aron makabaton niini nga talaan (1 Ne. 3–4). (Alang sa dugang kasayuran, Tan-awa “Usa ka Mubo nga Pagpasabut Mahitungod sa Basahon ni Mormon,” nga anaa sa Basahon ni Mormon.)