1 Nephi 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Ang anak ni Lehi nga mga lalaki mibalik sa Jerusalem aron sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga—Si Laban midumili sa paghatag sa mga palid—Si Nephi miawhag ug midasig sa iyang igsoon nga mga lalaki—Si Laban mikawat sa ilang kabtangan ug misulay sa pagpatay kanila—Si Laman ug si Lemuel mibunal ni Nephi ug ni Sam ug gibadlong sa anghel. Mga 600–592 B.C.

1 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, mibalik gikan sa pagpakigsulti uban sa Ginoo, ngadto sa tolda sa akong amahan.

2 Ug nahinabo nga siya misulti kanako, nag-ingon: Tan-awa ako anakadamgo og usa ka damgo, diin ang Ginoo nagsugo kanako nga ikaw ug ang imong igsoon nga mga lalaki pabalikon sa Jerusalem.

3 Kay tan-awa, anaa kang Laban ang talaan sa mga Judeo ug usab ang akasaysayan sa kagikanan, ug sila nakulit sa mga palid nga tumbaga.

4 Busa, ako gisugo sa Ginoo nga ikaw ug ang imong igsoon nga mga lalaki moadto gayud sa balay ni Laban, ug mangita sa mga talaan, ug modala niini nganhi sa kamingawan.

5 Ug karon, tan-awa ang imong igsoon nga mga lalaki nagbagulbol, nag-ingon nga kini usa ka malisud nga butang nga ako mipabuhat kanila; apan tan-awa ako wala magsugo niini ngadto kanila, apan kini sugo sa Ginoo.

6 Busa lakaw, akong anak, ug ikaw pagabuligan sa Ginoo, kay ikaw awala magbagulbol.

7 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, miingon ngadto sa akong amahan: Ako amoadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayud nga ang Ginoo dili mohatag og mga bsugo ngadto sa mga katawhan, gawas kon siya cmoandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila.

8 Ug nahinabo nga sa diha nga ang akong amahan nakadungog niini nga mga pulong siya nalipay sa hilabihan, tungod kay siya nasayud nga ako gipanalanginan sa Ginoo.

9 Ug ako, si Nephi, ug ang akong igsoon nga mga lalaki mipanaw ngadto sa kamingawan, dala ang among mga tolda, aron pag-adto sa yuta sa Jerusalem.

10 Ug nahinabo nga sa among pag-abut sa yuta sa Jerusalem, ako ug ang akong igsoon nga mga lalaki nagpakisayud sa usag usa.

11 Ug anagripa kami—kon kinsa kanamo ang mosulod sa balay ni Laban. Ug nahinabo nga nakuha ni Laman ang ripa; ug si Laman misulod sa balay ni Laban, ug siya nakigsulti kang Laban samtang kini naglingkod sulod sa iyang balay.

12 Ug siya nagtinguha gikan kang Laban sa mga talaan nga kinulit diha sa mga palid nga tumbaga, nga naglakip sa akasaysayan sa kagikanan sa akong amahan.

13 Ug tan-awa, nahinabo nga nasuko si Laban, ug siya gipapahawa sa iyang atubangan; ug siya dili gayud motugot nga makuha ang mga talaan. Busa, siya miingon ngadto kaniya: Tan-awa ikaw usa ka kawatan, ug ako mopatay kanimo.

14 Apan miikyas si Laman, ug miasoy kanamo sa mga butang nga gibuhat ni Laban. Ug kami misugod sa hilabihan ka pagkamasulub-on, ug buot mopauli ang akong igsoon nga mga lalaki ngadto sa among amahan didto sa kamingawan.

15 Apan tan-awa ako miingon ngadto kanila nga: Ingon nga ang Ginoo buhi, ug samtang kita buhi, kita dili mobalik ngadto sa atong amahan sa kamingawan hangtud matuman ang butang nga gisugo sa Ginoo kanato.

16 Busa, kita magmatinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo; ug busa mobalik kita didto sa yuta nga akabilin sa atong amahan, kay siya mibilin sa bulawan ug plata, ug sa uban nga matang sa katigayunan. Ug kining tanan siya mihimo tungod sa mga bsugo sa Ginoo.

17 Kay siya nahibalo nga ang Jerusalem apagalaglagon tungod sa pagkadautan sa mga katawhan.

18 Kay tan-awa, sila amisalikway sa mga pulong sa mga propeta. Busa, kon ang akong amahan mopuyo gihapon niini nga yuta human siya bgisugo sa paglayas gikan sa yuta, tan-awa, siya usab mamatay. Busa, kinahanglan nga siya molayas gayud gikan sa mao nga yuta.

19 Ug tan-awa, kini kaalam sa Dios nga kita makakuha niini nga mga atalaan, nga aron kita makatipig ngadto sa atong mga anak sa pinulongan sa atong mga amahan;

20 Ug ingon man usab nga kita amakatipig ngadto kanila sa mga pulong nga gilitok sa mga ba-ba sa tanan nga balaan nga mga propeta, nga gitugyan ngadto kanila pinaagi sa Espiritu ug sa gahum sa Dios, sukad sa pagsugod sa kalibutan, hangtud karon nga panahon.

21 Ug nahinabo nga human niini nga matang sa pinulongan ako nakadani sa akong igsoon nga mga lalaki, nga unta sila magmatinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Dios.

22 Ug nahinabo nga miadto kami sa yuta nga among kabilin, ug kami mipundok uban sa among abulawan, ug sa among plata ug sa uban pa nga mahalon nga mga butang.

23 Ug human kami makapundok niini nga mga butang, kami mibalik pag-usab sa balay ni Laban.

24 Ug nahinabo nga kami miadto kang Laban, ug mihangyo kaniya nga siya mohatag kanamo sa mga talaan nga nakulit sa mga apalid nga tumbaga, diin kami mohatag ngadto kaniya sa among bulawan, ug sa among plata, ug sa tanan namo nga mahalon nga mga butang.

25 Ug nahinabo nga sa diha nga nakita ni Laban ang among mga kabtangan, ug nga kini labaw nga bililhon, siya anaibug niini, hangtud nga siya mitukmod kanamo paingon sa gawas, ug misugo sa iyang mga sulugoon sa pagpatay kanamo, aron siya makakuha sa among mga kabtangan.

26 Ug nahinabo nga kami miikyas gikan sa mga sulugoon ni Laban, ug napugos kami sa pagbiya sa among mga kabtangan, ug kini nahulog sa mga kamot ni Laban.

27 Ug nahinabo nga kami milayas paingon sa kamingawan, ug ang mga sulugoon ni Laban wala makaapas kanamo, ug kami mitago sa lungag sa usa ka dako nga bato.

28 Ug nahinabo nga nasuko si Laman kanako, ug usab sa akong amahan; ug si Lemuel usab, kay siya mituo ngadto sa mga pulong ni Laman. Busa si Laman ug si Lemuel misulti og mga amahait nga mga pulong ngari kanamo, nga ilang manghud nga mga lalaki, ug sila mibunal kanamo gani sa bunal.

29 Ug nahinabo nga samtang sila mibunal kanamo sa bunal, tan-awa, usa ka aanghel sa Ginoo mitungha ug mibarug sa ilang atubangan, ug namulong kanila, nga nag-ingon: Ngano nga kamo mibunal sa inyong manghud nga lalaki sa bunal? Wala ba kamo masayud nga ang Ginoo mipili kaniya nga bmagmando kaninyo, ug kini tungod sa inyong mga kadautan? Busa pamalik kamo og usab ngadto sa Jerusalem, ug ang Ginoo motugyan kang Laban nganha sa inyong mga kamot.

30 Ug human sa pagsulti sa aanghel kanamo, siya mibiya.

31 Ug human mobiya ang anghel, si Laman ug si Lemuel nagsugod na usab sa apagbagulbol, nag-ingon: Sa unsa nga paagi nga ang Ginoo motugyan kang Laban sa atong mga kamot? Tan-awa, siya usa ka gamhanan nga tawo, ug siya nagmando og kalim-an, oo, gani siya makapatay og kalim-an; niana ngano nga dili pa kaha kita?