1 Nephi 14
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 14

Usa ka anghel misulti kang Nephi sa mga panalangin ug sa mga tunglo nga modangat diha sa mga Hentil—Adunay duha lamang ka mga simbahan: ang Simbahan sa Kordero sa Dios ug ang simbahan sa yawa—Ang mga Santos sa Dios sa tanan nga mga kanasuran gipanggukod pinaagi sa dako ug salawayon nga simbahan—Ang Apostol Juan mosulat mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Mga 600–592 B.C.

1 Ug mahinabo, nga kon ang mga aHentil mopatalinghug ngadto sa Kordero sa Dios niana nga adlaw nga siya magpakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila diha sa pulong, ug usab diha sa bgahum, sa pagkatinuod, ngadto sa pagkakuha sa ilang mga cbabag

2 Ug dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok sa Kordero sa Dios, sila pagaiphon taliwala sa binhi sa imong amahan; oo, sila apagaiphon diha sa balay ni Israel; ug mahimo sila nga usa ka bbulahan nga mga katawhan diha sa gisaad nga yuta hangtud sa hangtud; sila dili na mahimo nga mga bihag; ug ang balay ni Israel dili na gayud pagalibugon.

3 Ug kanang dako nga agahong, diin gikalot alang kanila nianang gamhanan ug salawayon nga simbahan, diin gitukod sa yawa ug sa iyang mga anak, nga siya unta modala sa kalag sa mga tawo ngadto sa impyerno—oo, kanang dako nga gahong nga gikalot alang sa kalaglagan sa mga tawo mapuno niadto kinsa nagkalot niini, ngadto sa ilang hingpit nga kalaglagan, miingon ang Kordero sa Dios; dili ang kalaglagan sa kalag, apan sa pagtambug niini ngadto niana nga bimpyerno diin walay katapusan.

4 Kay tan-awa, kini sumala sa pagbihag sa yawa, ug usab sumala sa kaangayan sa Dios, diha sa tanan niadto kinsa nagbuhat sa pagkadautan ug pagkasalawayon sa iyang atubangan.

5 Ug nahinabo nga ang anghel namulong ngari kanako, Nephi, nag-ingon: Ikaw nakakita nga kon ang mga Hentil maghinulsol kini maayo alang kanila; ug ikaw usab nasayud mahitungod sa mga pakigsaad sa Ginoo ngadto sa balay ni Israel; ug ikaw usab nakadungog nga kinsa kadto nga dili amaghinulsol kinahanglan mamatay.

6 Busa, aalaot ngadto sa mga Hentil, kon kini mao nga sila magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok sa Kordero sa Dios.

7 Kay ang panahon moabut, miingon ang Kordero sa Dios, nga Ako mobuhat og usa ka mahinungdanon ug akahibulongan nga buhat diha sa mga katawhan; usa ka buhat nga walay katapusan, bisan sa unsa nga paagi—bisan sa pagkabig kanila ngadto sa kalinaw ug bkinabuhi nga dayon, o ngadto sa pagtugyan kanila tungod sa pagkatig-a sa ilang mga kasingkasing ug pagkabuta sa ilang mga salabutan ngadto sa ilang pagkadala ubos sa pagkabihag, ug usab ngadto sa kalaglagan, nga lawasnon ug espirituhanon, sumala ngadto sa cpagbihag sa yawa, diin Ako namulong.

8 Ug nahinabo nga human ang anghel nakapamulong niini nga mga pulong, siya miingon ngari kanako: Nahinumdom ba ikaw sa mga apakigsaad sa Amahan ngadto sa balay ni Israel? Ako miingon ngadto kaniya, Oo.

9 Ug nahinabo nga siya miingon ngari kanako: Tan-awa, ug sud-onga kanang gamhanan ug salawayon nga simbahan, diin mao ang inahan sa mga pagkasalawayon, kansang magtutukod mao ang ayawa.

10 Ug siya miingon ngari kanako: Tan-awa adunay aduha lamang ka mga simbahan; ang usa mao ang simbahan sa Kordero sa Dios, ug ang blain mao ang simbahan sa yawa; busa, kinsa kadto nga wala mahisakop sa simbahan sa Kordero sa Dios nahisakop niana nga gamhanan nga simbahan, diin mao ang inahan sa mga pagkasalawayon; ug siya mao ang cnagbaligya sa iyang dungog sa tibuok yuta.

11 Ug nahinabo nga ako mitan-aw ug nakakita sa nagbaligya sa iyang dungog sa tibuok yuta, ug siya naglingkod diha sa daghan nga mga akatubigan; ug bsiya adunay kamandoan ibabaw sa tibuok yuta, taliwala sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan.

12 Ug nahinabo nga ako nakakita sa simbahan sa Kordero sa Dios, ug ang iyang gidaghanon adiyutay ra, tungod sa mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon nianang nagbaligya sa iyang dungog kinsa naglingkod diha sa daghan nga mga katubigan; bisan pa niana, ako nakakita nga ang simbahan sa Kordero, kinsa mao ang mga Santos sa Dios, diha usab sa ibabaw sa btibuok yuta; ug ang ilang mga kamandoan diha sa ibabaw sa yuta gamay ra, tungod sa pagkadautan nianang gamhanan nga nagbaligya sa iyang dungog kinsa ako nakakita.

13 Ug nahinabo nga ako nakakita nga ang gamhanan nga inahan sa mga pagkasalawayon mitigum og pundok sa mga katawhan diha sa tibuok yuta, taliwala sa tanan nga mga kanasuran sa mga Hentil, sa apagpakig-away batok sa Kordero sa Dios.

14 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita sa gahum sa Kordero sa Dios, nga kini mikunsad diha sa mga Santos sa simbahan sa Kordero, ug diha sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta; ug sila gisangkapan sa katarung ug uban sa agahum sa Dios sa dako nga himaya.

15 Ug nahinabo nga ako nakakita nga ang kasuko sa Dios diha agibu-bu niana nga gamhanan ug salawayon nga simbahan, hangtud nga dihay mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat taliwala sa tanan nga mga bkanasuran ug mga kaliwatan sa yuta.

16 Sa diha nga nagsugod na ang mga agubat ug mga hungihong sa mga gubat taliwala sa tanan nga mga kanasuran diin gipanag-iya ngadto sa inahan sa mga pagkasalawayon, ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa, ang kasuko sa Dios anaa diha sa inahan sa mga babaye nga nagbaligya sa dungog; ug tan-awa, ikaw nakakita sa tanan niini nga mga butang—

17 Ug kon moabut ang aadlaw nga ang bkasuko sa Dios ibu-bu diha sa inahan sa mga babaye nga nagbaligya sa dungog, diin mao ang gamhanan ug salawayon nga simbahan sa tanan nga yuta, kansang magtutukod mao ang yawa, dayon, niana nga adlaw, ang cbuhat sa Amahan pagasugdan, sa pag-andam sa agianan alang sa katumanan sa iyang mga dpakigsaad, diin siya mihimo ngadto sa iyang mga katawhan kinsa mga sakop sa balay ni Israel.

18 Ug nahinabo nga ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa!

19 Ug ako mitan-aw ug nakakita sa usa ka tawo, ug siya nagsul-ob og saput nga puti.

20 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa ang ausa sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero.

21 Tan-awa, siya makakita ug mosulat sa nahibilin niini nga mga butang; oo, ug daghan usab nga mga butang nga nahinabo na.

22 Ug siya usab mosulat mahitungod sa katapusan sa kalibutan.

23 Busa, ang mga butang diin siya mosulat makiangayon ug tinuod; ug tan-awa sila nahisulat diha sa abasahon diin ikaw nakakita nga nagagikan sa ba-ba sa Judeo; ug niana nga panahon nga sila mogula gikan sa ba-ba sa Judeo, o, niana nga panahon nga ang basahon mogula gikan sa ba-ba sa Judeo, ang mga butang diin nahisulat mga yano ug putli, ug labing bbililhon ug sayon ngadto sa panabut sa tanan nga mga tawo.

24 Ug tan-awa, ang mga butang nga isulat niini nga aapostol sa Kordero mao ang daghan nga mga butang diin ikaw nakakita; ug tan-awa, ang mahibilin ikaw makakita.

25 Apan ang mga butang diin ikaw makakita human niini ikaw dili mosulat; kay ang Ginoong Dios mi-orden sa apostol sa Kordero sa Dios nga siya gayud ang amosulat kanila.

26 Ug ang uban usab kinsa mao, ngadto kanila siya mipakita sa tanan nga mga butang, ug sila misulat kanila; ug sila agisilyohan aron nga motungha diha sa ilang kaputli, sumala ngadto sa kamatuoran diin anaa sa Kordero, diha sa kaugalingon nga tukma nga panahon sa Ginoo, ngadto sa balay ni Israel.

27 Ug ako, si Nephi, nakadungog ug nagpamatuod, nga ang ngalan sa apostol sa Kordero mao si aJuan, sumala sa pulong sa anghel.

28 Ug tan-awa, ako, si Nephi, gidid-an nga ako mosulat sa nahibilin nga mga butang diin ako nakakita ug nakadungog; busa ang mga butang diin ako misulat igo na alang kanako; ug ako misulat apan sa usa ka diyutay lamang nga bahin sa mga butang diin ako nakakita.

29 Ug ako mopamatuod nga ako nakakita sa mga butang diin ang akong aamahan nakakita, ug ang anghel sa Ginoo mao ang mipahibalo kanila ngari kanako.

30 Ug karon ako mohimo ug pagtapos sa pagpamulong mahitungod sa mga butang diin ako nakakita samtang ako nadala sa layo diha sa espiritu; ug kon ang tanan nga mga butang diin ako nakakita wala masulat, ang mga butang diin ako misulat mga atinuod. Ug sa ingon kini mao. Amen.